Warunki uczestnictwa/Regulamin

 


WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH FRAJDY/REGULAMIN


WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH FRAJDY/REGULAMIN

  1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w imprezach FRAJDY, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

Kontakt z usługodawcą odbywa się poprzez

Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.frajda.com.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Usługi

Organizator/sprzedawca umożliwia za pośrednictwem strony internetowej firmy www.frajda.com.pl korzystanie z bezpłatnych Usług (tj. usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.); polegających na:

-przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie www.frajda.com.pl

-udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia udziału w imprezach FRAJDY

3. Rejestracja

Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia

Klient ma możliwość otrzymania od Organizatora/ Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez:

-Wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.frajda.com.pl , obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia (tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, telefon kontaktowy) oraz przesłanie go na adres mailowy zgłoszenia@frajda.com.pl, lub frajda@frajda.com.pl

-korespondencję telefoniczną

-osobiście – w siedzibie firmy (SAW FRAJDA, Czarnocin 2, 72-112 Stepnica)

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem zamówienia elektronicznego należy dokonać wyboru imprezy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi wstępną Umowę/rezerwację.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.

W przypadku rezerwacji w imprezie bezpośrednio u Organizatora, którym jest Szkoła Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA”, Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy na konto:

05 1910 1048 2263 0000 5400 0001 Deutsche Bank

Po dokonaniu wpłaty zaliczki, Klient ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni kalendarzowych od tej daty przesłać w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy uczestnika ( wraz z podpisanymi warunkami uczestnictwa) na adres mailowy zgłoszenia@frajda.com.pl

5.    Ochrona danych osobowych

  • Organizator informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Szkoła Aktywnego Wypoczynku FRAJDA  z siedzibą w Czarnocinie 72-112 Stepnica,  Czarnocin 2.. Podane przez Klientów dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z SAW FRAJDA umowy. Podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym firmie ubezpieczeniowej, agentom współpracującym z SAW FRAJDA  na podstawie umów agencyjnych oraz pracownikom SAW FRAJDA, w celu realizacji umowy zawartej z SAW FRAJDA. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art.21 RODO
  • Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych osobowych prosimy kierować na email: frajda.iodo@gmail.com

 

Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży

Poprzez zgłoszenie uczestnika należy rozumieć, przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszeniowej oraz przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej karty kolonijnej dziecka( jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem imprezy) na adres korespondencyjny organizatora:

Szkoła Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA”, Czarnocin 2, 72-112 Stepnica.

Dostarczenie w/w dokumentów po upływie wskazanych terminów może skutkować nie przyjęciem dziecka do uczestnictwa w imprezie. W interesie Klienta leży dostarczenie dokumentów odpowiednio wcześnie. (dot. wybranych ofert)

W przypadku wykupienia uczestnictwa w imprezie „FRAJDY” u agenta, Klient dokonuje zgłoszenia uczestnictwa i zapłaty ceny za pośrednictwem tego agenta z zachowaniem stosownych terminów wskazanych przez agenta.Za dostarczenie organizatorowi wymaganych dokumentów i przekazanie zapłaty za imprezę odpowiada  agent.

Całościowa opłata za imprezę musi być uiszczona najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem, w innym przypadku należy zgłosić się do Organizatora imprezy aby ustalić warunki zapłaty.

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy organizatora zgłoszenia@frajda.com.pl

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia  o odstąpieniu od umowy (znajdującego się na stronie internetowej organizatora www.frajda.com.pl)

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zgłoszenia/zamówienia przez organizatora tj wstępnej umowy.

Organizator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia  o odstąpieniu od umowy oraz zwrot wpłaconej należności.

6. Uczestnik będący na imprezie „FRAJDY” podlega regulaminowi ośrodka i kolonii. W przypadku utrudniania sprawnego przeprowadzania zajęć lub nie przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających, „FRAJDA” zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wydalenia uczestnika i odwiezienia go do domu na koszt rodziców.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz przedmioty wartościowe posiadane przez uczestnika imprezy, które nie zostały zdeponowane u opiekuna grupy.

8. Podczas trwania kolonii, zimowiska, obozu, wykonywane są pamiątkowe zdjęcia, filmy, które uczestnicy otrzymują na pendrive. Zdjęcia oraz filmy są własnością Szkoły aktywnego Wypoczynku „FRAJDA” i mogą być wykorzystywane przez organizatora w celach promocyjnych (katalogi, ulotki, itp.). Jeżeli rodzice nie wyrażają zgody, aby wizerunek dziecka był wykorzystywany do tego typu celów, mogą oni złożyć u organizatora stosowne oświadczenie w każdym momencie.

9. Ceny imprez organizowanych przez „Frajdę” kalkulowane są w oparciu o przepisy prawne i podatkowe takie jak: stawki VAT obowiązujące w momencie kalkulowania tychże cen. „FRAJDA” zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku stawki VAT.

10. „FRAJDA” zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy w trakcie jej trwania, kiedy zmiana ta wymuszona jest przez czynniki niezależne od organizatora takie jak zdarzenia będące skutkiem działania siły wyższej.

11. Jeżeli z powodu zakazu kąpieli, wydanego przez odpowiednie służby sanitarne, przewidziane programem zajęcia szkoleniowe z windsurfingu nie będą mogły odbyć się przez więcej niż 5 dni podczas trwania turnusu, Klient ma prawo ubiegać się o zwrot części zapłaconej ceny w wysokości 100 zł ( dot. oferty letniej).

12. Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska są zobowiązani do posiadania Karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego na wypadek konieczności leczenia szpitalnego.

13. W przypadku leczenia dziecka przez lekarza kolonijnego za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, zobowiązują się oni tym samym do zwrotu wydatków poniesionych na leki zastosowane przy leczeniu.

14. W przypadku udokumentowanej choroby uczestnika w czasie trwania imprezy przysługuje mu zwrot kwoty zapłaconej z tytułu udziału w imprezie proporcjonalnie do liczby wykorzystanych noclegów.

15. Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy Generalnej ubezpieczenia o numerze M 209679 z dnia 21.05.2018 zawiera ubezpieczenia na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach krajowych. Aktualnie obowiązuje system dwufilarowy.  II filar jest to uzupełniająca ochrona z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Rodzaje i zakres ubezpieczania. przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/ umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

 

 

 

Szkoła Aktywnego Wypoczynku FRAJDA z siedzibą w Czarnocinie informuje, że:

  • Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Szkoła Aktywnego Wypoczynku FRAJDA  z siedzibą w Czarnocinie, 72-112 Stepnica, Czarnocin 2
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej z SAW FRAJDA umowy,
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym firmie ubezpieczeniowej, agentom współpracującym z SAW  FRAJDA oraz pracownikom SAW FRAJDA w celu realizacji umowy zawartej z SAW FRAJDA
  • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne,
  • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art.21 RODO