Warunki uczestnictwa/Regulamin

 


WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH FRAJDY/REGULAMIN


  1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w imprezach FRAJDY, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

Kontakt z usługodawcą odbywa się poprzez

  1. E-mail: frajda@frajda.com.pl, zgloszenia@frajda.com.pl
  2. Tel. 503-967-508, 91-418-83-81
  3. Stronę www.frajda.com.pl
  4. Bezpośrednio w siedzibie firmy: Czarnocin 2, 72-112 Stepnica

Niniejszy Regulamin jest dostępny w witrynie internetowej www.frajda.com.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. Usługi

Organizator/sprzedawca umożliwia za pośrednictwem strony internetowej firmy www.frajda.com.pl korzystanie z bezpłatnych Usług (tj. usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.); polegających na:

-przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie www.frajda.com.pl

-udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia udziału w imprezach FRAJDY

3. Rejestracja

Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Klient ma możliwość otrzymania od Organizatora/ Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez:

-Wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.frajda.com.pl , obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia (tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, telefon kontaktowy) oraz przesłanie go na adres mailowy zgloszenia@frajda.com.pl, lub frajda@frajda.com.pl

-korespondencję telefoniczną

-osobiście – w siedzibie firmy (SAW FRAJDA, Czarnocin 2, 72-112 Stepnica)

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem zamówienia elektronicznego należy dokonać wyboru imprezy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi wstępną Umowę/rezerwację.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia.

W związku ze zmianą ustawy o usługach turystycznych karty zgłoszeniowe będą wysyłane mailowo po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki.

a)      W przypadku rezerwacji w imprezie bezpośrednio u organizatora, którym jest Szkoła Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA”, Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 30 % ceny imprezy na konto:

Deutsche Bank: 05 1910 1048 2263 0000 5400 0001

Odbiorca: Szkoła Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA”.

 

Po dokonaniu wpłaty zaliczki, Klient ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni kalendarzowych od tej daty przesłać w formie elektronicznej formularz zgłoszeniowy uczestnika ( wraz z podpisanymi warunkami uczestnictwa) na adres mailowy zgloszenia@frajda.com.pl

 

Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży


Poprzez zgłoszenie uczestnika należy rozumieć, przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszeniowej oraz przesłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej karty kolonijnej dziecka( jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem imprezy) na adres korespondencyjny organizatora:

Szkoła Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA”, Czarnocin 2, 72-112 Stepnica.

Dostarczenie w/w dokumentów po upływie wskazanych terminów może skutkować nie przyjęciem dziecka do uczestnictwa w imprezie. W interesie Klienta leży dostarczenie dokumentów odpowiednio wcześnie. (dot. wybranych ofert)

b)      W przypadku wykupienia uczestnictwa w imprezie „FRAJDY” u agenta, Klient dokonuje zgłoszenia uczestnictwa i zapłaty ceny za pośrednictwem tego agenta z zachowaniem stosownych terminów wskazanych przez agenta.Za dostarczenie organizatorowi wymaganych dokumentów i przekazanie zapłaty za imprezę odpowiada  agent.

Całościowa opłata za imprezę musi być uiszczona najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem, w innym przypadku należy zgłosić się do Organizatora imprezy aby ustalić warunki zapłaty.

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy organizatora zgłoszenia@frajda.com.pl

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia                     o odstąpieniu od wstępnej umowy (znajdującego się na stronie internetowej organizatora www.frajda.com.pl)

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zgłoszenia/zamówienia przez organizatora tj wstępnej umowy.

Organizator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia          o odstąpieniu od umowy oraz zwrot wpłaconej należności.

6. Uczestnik będący na imprezie „FRAJDY” podlega regulaminowi ośrodka i kolonii. W przypadku utrudniania sprawnego przeprowadzania zajęć lub nie przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających, „FRAJDA” zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wydalenia uczestnika i odwiezienia go do domu na koszt rodziców.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz przedmioty wartościowe posiadane przez uczestnika imprezy, które nie zostały zdeponowane u opiekuna grupy.

8. Podczas trwania kolonii, zimowiska, obozu, wykonywane są pamiątkowe zdjęcia, filmy, które uczestnicy otrzymują na koniec imprezy. Zdjęcia oraz filmy są własnością Szkoły aktywnego Wypoczynku „FRAJDA” i mogą być wykorzystywane przez organizatora w celach promocyjnych (katalogi, ulotki, itp.). Jeżeli rodzice nie wyrażają zgody, aby wizerunek dziecka był wykorzystywany do tego typu celów, mogą oni złożyć u organizatora stosowne oświadczenie w każdym momencie.

9. Ceny imprez organizowanych przez „Frajdę” kalkulowane są w oparciu o przepisy prawne i podatkowe takie jak: stawki VAT obowiązujące w momencie kalkulowania tychże cen. „FRAJDA” zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku stawki VAT.

10. „FRAJDA” zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy w trakcie jej trwania, kiedy zmiana ta wymuszona jest przez czynniki niezależne od organizatora takie jak zdarzenia będące skutkiem działania siły wyższej.

11. Jeżeli z powodu zakazu kąpieli, wydanego przez odpowiednie służby sanitarne, przewidziane programem zajęcia szkoleniowe z windsurfingu nie będą mogły odbyć się przez więcej niż 5 dni podczas trwania turnusu, Klient ma prawo ubiegać się o zwrot części zapłaconej ceny w wysokości 100 zł ( dot. oferty letniej).

12. Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska są zobowiązani do posiadania Karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego na wypadek konieczności leczenia szpitalnego.

13. W przypadku leczenia dziecka przez lekarza kolonijnego za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, zobowiązują się oni tym samym do zwrotu wydatków poniesionych na leki zastosowane przy leczeniu.

14. W przypadku udokumentowanej choroby uczestnika w czasie trwania imprezy przysługuje mu zwrot kwoty zapłaconej z tytułu udziału w imprezie proporcjonalnie do liczby wykorzystanych noclegów.

15. Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy Generalnej ubezpieczenia o numerze 204776 z dnia 31.05.2017 zawiera ubezpieczenia na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach krajowych. Jej beneficjentem jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który jest właściwy w celu zgłaszania roszczeń. Aktualnie obowiązuje system dwufilarowy.  II filar jest to uzupełniająca ochrona z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Rodzaje i zakres ubezpieczania. przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/ umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.  Więcej informacji -warunki ubezpieczenia TUTAJ

Informacje dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego TUTAJ

 

  • Zapoznałem się z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy oraz Regulaminem
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wykonania Usług (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych; t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Szkoła Aktywnego Wypoczynku FRAJDA w celu otrzymania informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną, przesyłanych przez firmę FRAJDA.